Wat kan Zorg voor welzijn betekenen voor kwetsbare burgers en hun sociale netwerk?

Zorg voor welzijn biedt zowel ambulante begeleiding als (kleinschalige) dagbesteding aan kwetsbare burgers. Dit doen we door intensieve begeleiding thuis en door één vaste begeleider waar je als cliënt met al je vragen en zorgen terecht kunt. Ook buiten kantooruren. Wij kunnen deze begeleiding op zeer uiteenlopende gebieden geven waardoor er optimaal gewerkt kan worden aan rust en stabiliteit. De eigen kracht en regie van cliënt staat centraal in onze zorgverlening. Uiteraard houden we rekening met het sociale netwerk van de cliënt en werken zoveel mogelijk samen met het bestaande netwerk als dat nodig is. Wij werken vraaggericht. Daarmee bedoelen we dat dat we onze zorg afstemmen op de specifieke zorgvraag van iedere cliënt en maatwerk bieden.

We geloven erin dat ieder mens groeit van succes-ervaringen. Daarom vinden we het belangrijk om onze cliënt goed te leren kennen. Van ze horen wat ze moeilijk vinden maar ook vooral samen ontdekken wat iemand wél goed af gaat. Die kwaliteiten gaan we inzetten om te kunnen gaan ontwikkelen en groeien. Op deze manier gaan we de cliënt helpen om de problemen die hij of zij  in het dagelijks leven tegenkomt, op te lossen of te verminderen. Dat doen we bij de cliënt thuis of bij ons in de dagbesteding. We stemmen de zorg af op wanneer de cliënt die nodig hebt. Als het nodig is, gaan we mee naar afspraken met instanties of anderen.

Wij kunnen ondersteuning bieden in onder andere de volgende situaties:

Maar ook in andere situaties waarin iemand alleen de ervaren problemen niet meer kan oplossen kan Zorg voor welzijn ondersteuning bieden. Ook kan het voorkomen dat het sociale netwerk of een andere zorgprofessional zich zorgen maakt over een dierbare of cliënt. Wij hebben een ruime ervaring met het opbouwen van een vertrouwensband met cliënten die zorg-mijdend zijn of voor wie het aanbod van andere (grotere) zorginstelling niet past of toereikend is.  Neem hiervoor gerust contact met ons op!

De Missie van Zorg voor welzijn:

Wij bieden als organisatie ondersteuning aan kwetsbare burgers binnen het maatschappelijk veld van welzijn, aan diegenen die geconfronteerd worden met een zodanige problematiek, dat het hen niet meer lukt om op eigen kracht invulling te geven aan het dagelijks leven zoals zij dat als waardevol ervaren. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandig leven en doen wij er alles aan optimale kansen te bieden tot het behouden van eigen regie.

De Visie van Zorg voor welzijn:

  • Wij dragen eraan bij dat de kwetsbare burger als volwaardig lid in onze samenleving kan functioneren en aan onze samenleving deelneemt;
  • Daar waar deze balans in die mate verstoord is dat mensen hun zelfstandigheid en zelfregie dreigen te verliezen, moeten zij gebruik kunnen maken van professionele hulpverlening;
  • Wij bieden een laagdrempelige benadering met een focus op sociale netwerken.;
  • Wij bereiken optimale resultaten door de cliënt daadwerkelijk ter zijde te staan en het welzijn van de client centraal te zetten;
  • Wij stimuleren de kwetsbare burger binnen zijn of haar mogelijkheden regie over het eigen leven te behouden;

Wij respecteren en sluiten aan op de waarden en normen van de kwetsbare burger. Wij bieden onze ondersteuning met onze missie en visie als leidraad voor de dagelijkse zorg voor onze cliënten.

 

logo-big