Privacy verklaring

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling zeker te stellen dat in heel Europa persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Zorg voor welzijn vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Zorg voor welzijn met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.
Verwerkingsverantwoordelijke
Zorg voor welzijn is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Zorg voor welzijn beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zorg voor welzijn is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

Persoonsgegevens en privacy

Zorg voor welzijn verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over u als identificeerbare natuurlijke persoon. Zorg voor welzijn gebruikt onder meer:
*Contactgegevens: naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres (om contact op te kunnen nemen).
*Persoonsgegevens: geboortedatum, BSN- nummer (om tot de indicatiestelling of werk gerelateerde overeenkomst te komen).
*Gegevens m.b.t. financiën: inkomensgegevens, schulden (uitsluitend de noodzakelijke gegevens, afhankelijk van de hulpvraag, om tot oplossing van het probleem te komen).
*Gegevens m.b.t. de gezondheid die nodig zijn voor het uitvoeren van goede hulpverlening.

Ben u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Zorg voor welzijn heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig voor uw behoefte aan zorgverlening van onze organisatie. Enerzijds m.b.t. zzp’ ers, in sommige gevallen omdat de wet deregulering beoordeling arbeid (DBA) dat van ons eist. Anderzijds m.b.t. de gegevens die samen met de gemeenten verwerkt worden in het Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO). Zonder de betreffende persoonsgegevens kan Zorg voor welzijn haar taken niet uitvoeren. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de samenwerking die u met ons aan gaat. Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden, zal er voor deze zaken om uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden (persoons)gegevens tijdens verzending naar onze systemen versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats; is de toegang tot (persoons)gegevens gereglementeerd; zijn de databases waarop uw gegevens worden bewaard niet rechtstreeks via internet toegankelijk.
De persoonsgegevens die Zorg voor welzijn verwerkt worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zorg voor welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit wil zeggen dat het gros van uw gegevens automatisch verwijderd zal worden zeven jaar na beëindiging van zorg bij Zorg voor welzijn .
Intern register
Zorg voor welzijn houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register zelf bevat geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:
• recht op inzage in uw persoonsgegevens;
• het recht op correctie van uw gegevens;
• het recht van beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
• het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht van bezwaar (tegen verwerking van uw persoonsgegevens);

Verwijdering, bezwaar of beperking van het recht persoonsgegevens te gebruiken, komt neer op het beëindigen van zorgverlening.
Wanneer u inzage wilt, verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen.
U heeft het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens).

Samenwerking met verwerkers

Zorg voor welzijn is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als Zorg voor welzijn dit doet.

Met wie deelt Zorg voor welzijn persoonsgegevens en waarvoor?

Zorg voor welzijn deelt persoonsgegevens met externe partijen indien dit nodig is om het doel van de zorgverlening te realiseren. Deze partijen zijn beperkt tot de bij Zorg voor welzijn aangesloten gemeenten. Deze gemeentes gebruiken de vastgelegde persoonsgegevens om te komen tot indicatiestelling, het opstellen van een ondersteuningsplan en het komen tot een besluit. De aangesloten gemeentes kunnen bij Zorg voor welzijn vastgelegde persoonsgegevens inzien en bewerken en worden in dit verband eveneens aangemerkt als gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG.
De aangesloten gemeenten kunnen ter voorkoming van fraude gegevens delen met Zorg voor welzijn. Het gaat dan om gegevens die verzameld zijn tijdens het keukentafelgesprek in samenwerking met de consulent van de gemeenten, vastgestelde gegevens die nodig zijn voor de indicatiestelling. Gemeenten hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang in verband met het waarborgen van kwetsbare burgers waar niet zelden complexe problematiek een (grote) rol speelt.

Kritisch kijken bij het invullen van formulieren

Zorg voor welzijn verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven. Vul geen niet noodzakelijke gegevens in wanneer u bijvoorbeeld een contactverzoek stuurt bv via de web- site (het uploaden van bestanden vindt plaats in een beveiligde omgeving). Zorg voor welzijn zal persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel niet verder verwerken.

Hoe wordt onze zorg betaald?

Onze zorg wordt doorgaans betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Bij de WMO betaal je maximaal € 17,50 per 4 weken aan eigen bijdrage voor onze hulp (wettelijke verplichting die het CAK uitvoert). Voor de zorg vanuit de WLZ is een CIZ-indicatie nodig. Mocht je die nog niet hebben kunnen we je helpen deze aan te vragen. Onze zorg kan dan vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) betaald worden. Wij helpen je bij het regelen hiervan. Er kan ook voor gekozen worden om de zorg particulier te betalen.

Aanpassing privacy voorwaarden

Zorg voor welzijn behoudt zich het recht voor om de privacy voorwaarden tussentijds aan te passen. Actuele wijzigingen kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of www.rijksoverheid.nl

Klachtenregeling

Hoewel wij onze zorg zo goed mogelijk afstemmen op jouw wensen, kan het een keer voorkomen dat je toch niet tevreden bent over de zorg die wij je bieden. Als dat zo is, hopen we dat je dit met ons wil delen. Samen kunnen we dan kijken naar een goede oplossing. Wij hebben een klachtenprocedure en zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Mocht je hier meer over willen weten, kun je hier navraag over doen bij ons.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Zorg voor welzijn persoonsgegevens verwerkt dan kun u contact opnemen met de directie, welke zijn te bereiken via info@zorgvoorwelzijnlimburg.nl of via het contactformulier.