Verklaring kwaliteitsbeleid

 

 1. Aanleiding

Zorg voor welzijn wil staan voor kwalitatief goede zorg aan haar bestaande en toekomstige cliënten, door het verlenen van laagdrempelige hulpverlening op maat, ook buiten de geijkte kantoortijden met zo kort mogelijke wachtlijstent. Onze zorg is vraaggericht, deskundig en professioneel, waarbij we streven naar een bovengemiddelde cliënttevredenheid. Zorg voor welzijn is, sinds december 2022, gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm. Dit vereist een continue monitoring van onze processen en aanpassing in en verbeteren van het beleid daar waar nodig.

 

 1. Missie

Wij bieden als organisatie ondersteuning aan kwetsbare burgers binnen het maatschappelijk veld van welzijn, aan diegenen die geconfronteerd worden met een zodanige problematiek, dat het hen niet meer lukt om op eigen kracht invulling te geven aan het dagelijks leven zoals zij dat als waardevol ervaren. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandig leven en doen wij  er alles aan optimale kansen te bieden tot het behouden van eigen regie.

 

 1. Visie

De Visie van Zorg voor welzijn:

 • Wij dragen eraan bij dat de kwetsbare burger als volwaardig lid in onze samenleving kan functioneren en aan onze samenleving deelneemt;
 • Daar waar deze balans in die mate verstoord is dat mensen hun zelfstandigheid en zelfregie dreigen te verliezen, moeten zij gebruik kunnen maken van professionele hulpverlening;
 • Wij bieden een laagdrempelige benadering met een focus op sociale netwerken.;
 • Wij bereiken optimale resultaten door de cliënt daadwerkelijk ter zijde te staan en het welzijn van de cliënt centraal te zetten;
 • Wij stimuleren de kwetsbare burger binnen zijn of haar mogelijkheden regie over het eigen leven te behouden;
 • Wij respecteren en sluiten aan op de waarden en normen van de kwetsbare burger.
 • Wij dragen bij aan zo lang mogelijk goed en veilig thuis blijven wonen (m.n. bij kwetsbare ouderen/ ouderen met dementie)

Binnen de locatie van Zorg voor welzijn (Meerssen) beschikken we over een aantal ruimtes waar cliënten onder begeleiding activiteiten kunnen doen. De ruimtes die beschikbaar zijn voor de cliënten zijn een verlengstuk van de thuissituatie. Hier wordt mee bedoeld dat cliënten vaak lange tijd niet meer uit hun eigen woning zijn geweest en het lastig vinden een eerste stap in de maatschappij te zetten. Deze dagbesteding maakt deze eerste stap mogelijk. De nadruk ligt op het uit huis komen en in een andere omgeving komen, de activiteiten zijn hiervoor een middel en geen doel op zich.

 

 1. Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren en te waarborgen heeft Zorg voor welzijn een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) geïmplementeerd. Het betreft een systematische aanpak, de plan-do-check-act, die de basis vormt en op deze wijze stimuleert om onze dienstverlening en prestaties voortdurend te verbeteren. Het KMS biedt verder een kader voor het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen.

Het KMS heeft daarnaast een ondersteunende functie en biedt een kader die ervoor moet zorgen dat onze cliënten krijgen wat ze verwachten, waar zorg op maat wordt geboden en waarbij risico’s op organisatie-, proces-, en cliëntniveau worden beheerst.
Het KMS is ondersteunend aan ons als organisatie, onze doelgroep en de relaties met wie we werken. Hierbij werken vanuit de kaders van de wet- en regelgeving, interne eisen, cliëntbehoefte, ISO 9001 normeisen en eisen vanuit de gemeente. De reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat:
“Het bieden van ambulante begeleiding in zowel de thuissituatie als op locatie aan kwetsbare burgers (18+)”.

 

Vastgesteld op 2 december 2022, door M. Voermans en E. Godding (directie Zorg voor Welzijn)